Storviljakt

Elgjakta 2013 avsluttet

Elgjakta for 2013 er avsluttet. Fellingsprosenten ble på 100% noe som anses som bra da en i år

 hadde et nytt jaktlag på Bjørnør Sør. 10 elger ble felt med følgende fordeling: 1 okser,3 fjordkyr

,2 fjordokser,4 kalver.

 

Nytt tellende areal for hjortevilt!

altOsen kommune har fastsatt et nytt tellende areal for hjortevilt for alle jaktfelt i Osen kommune. Dette medfører at tellende areal for Bjørnør Statsalmenning går ned fra 49000 dekar til 41895 dekar. Dette skal imidlertid ikke bety noe for antall elg som kan felles på almenningen da misntearealet er fastsatt til 3000 dekar og de siste årene har kvoten for almenningen vært på 10 dyr. 

Endelig tildeling vil ikke skje før driftplanen er godkjent av Osen kommune noen en tror vil skje i løpet av våren/sommeren 2010.

Informasjon om Elgjakta

Bestand
Elgbestanden i statsalmenningene har de siste 10 åra vært stabil og god. Likedan avskytinga. De siste årene har en hatt en avsyting mellom 80 og 100%.


Tildelingen ga 10 elg i 2010.

altOsen Utmarksråd har hatt møte og tildelt 10 elger for årets jaktsesong. Fjellstyret har fulgt driftsplanen og kan siste år tildele 2 voksne okser og 8 ungdyr(1 1/2 åringer og kalv) 

Storviltjakt i Bjørnør Statsalmenning

Osen fjellstyre disponerer 2 jaktfelt i statsallmenningen i Osen kommune. Jaktfelta er fordelt på 4 års-kontrakter. Ledige jaktfelt inngår i felles søknad til all elg- og hjortejakt på statsalmenningene. Søknadsfrist 30.04. Send søknad på www.inatur.no eller spør oss om søknadsskjema.