HOVEDUTSKRIFT/MØTEBOK, OSEN FJELLSTYRE DATO: 05.02.15

 

 

 

 

 

HOVEDUTSKRIFT/MØTEBOK, OSEN FJELLSTYRE

 

 

 

DATO: 05.02.15

 

STED: Sneveveien

 

TID:20.00

 

 

 

Tilstede: Atle Karlsen- leder, Brynjar Melhus, Signe L. Nordmeland, Rune Strand og Marte Karlsen

 

Frafall: Kay Arne Hagen

 

 

 

SAK 01/2015

 

Div informasjon/ referatsaker

 

  • Feil på utsendt hovedutskrift. Sak elgjakta 2014:

 

Rettelse; fylt kvote på nordallmenningen.

 

 

 

Fagdag for fjellstyrene 25.02.15, på Steinkjer. Påmelding innen 15.februar.

 

Fjellstyret vurderer om noen skal dra. Alle medlemmer får tilbudet.

 

 

 

Fylkesmannen Sør Trøndelag; opprettelse av Elgsjøen naturreservat.

 

Fjellstyret søker forvaltningsmyndigheter om dispensasjon for å få fortsette med hogging av ved til Elgsjøhytta, samt vedlikeholde stier.

 

Vedtaket er ikke til hinder for jakt og fiske, sanking av bær og sopp etc.

 

 

 

Orientering om Innvolfjellet vindmøllepark.

 

 

 

 

 

 

 

SAK 02/2015

 

Hundetrening på Vassdølheia- videreføring fra forrige møte.

 

Etter undersøkelser viser det seg at avtalen er ugyldig. Det er kun fjellstyret som kan inngå en slik avtale.

 

 

 

Statskog har lovet å ta initiativ til et møte med Osen fjellstyre. De kaller oss inn.

 

 

 

VEDTAK:

 

Osen fjellstyre sender brev til Statskog ang inngåelse av det vi vil kalle en ugyldig kontrakt, der vi forventer at denne blir avsluttet umiddelbart.

 

Avventer innkallelse til møte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAK 03/2015

 

Jakt med hund- videreføring fra forrige møte.

 

 

 

Rypebestanden i Osen er på et absolutt minimum. Det kan nesten sies at det er «svart»fjell…

 

Fjellstyret ser på saken om å totalfrede området.

 

 

 

VEDTAK:

 

Osen fjellstyre går inn for midlertidig total fredning av småviltjakt på statsallmenningen, gjeldende fra 01.04.15. (Gjelder rype, skogsfugl og hare)

 

Fjellstyret sender brev til grunneiere og fjellstyrene i Osen, Namdalseid, Flatanger og Roan. Her oppfordrer vi de til å gjøre det samme.

 

På samme tid ønsker vi stort fokus på predator- bekjempelse.

 

 

 

 

 

 

 

SAK 04/2015

 

Nye priser jaktkort

 

 

 

VEDTAK:

 

Fjellstyre endrer ingen priser. Dette med bakgrunn i vedtak sak 03/2015

 

 

 

 

 

SAK 05/2015

 

Vedlikehold hyttene. Fremdriftsplan og prioriteringer

 

 

 

Det er ved Østvasshytta skiftet ut batteri til solcellepanelet.

 

Vedhogst er utført ved Østvasshytta, Østvassgården og Olvasshytta.

 

 

 

Gulvet på Vassdølin må pusses og lakkeres.

 

 

 

Beising:

 

Naust Olvasshytta

 

Vindu på Olvasshytta

 

Vindu Østvassgården

 

 

 

Naust ved Elgsjøhytta. Begynner å bli dårlig.

 

 

 

VEDTAK:

 

Alle lys ved hyttene med solcellepaneler byttes ut til LED.

 

Vindusbeis kjøpes inn. Leder sørger for dette.

 

Ser på løsninger med trefornyer til gulvet på Vassdølin.

 

 

 

SAK 06/ 2015

 

Eventuelt

 

 

 

Endring av prisene for fangst/ avskytning av predatorer.

 

Gjeldende priser:

 

Rev 150,-

 

Mår 150,-

 

Grevling 150,-

 

Ravn/ Mink50,-

 

Kråke 50,-

 

 

 

VEDTAK:

 

Osen fjellstyre viser til vedtak 03/2015 der vi ønsker økt fokus på avskytning av predatorer.

 

Fjellstyrer vedtar å øke premiene. Dette med tanke på at avskytingen av predatorer skal øke.

 

 

 

Rev 300,-

 

Mår 300,-

 

Grevling 300,-

 

Kråke/Ravn/ Mink/Røyskatt 100,-

 

 

 

Utbetaling av skuddpremie forutsetter at det er kroner i kassen.

 

Brev er sendt ut til grunneiere, lag og foreninger i kommunen om anmodning til økonomisk tilskudd. Osen fjellstyre bevilger 5000,- til dette formålet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utleie av hyttene på INATUR:

 

Etter undersøkelser viser andre fjellstyrer til økt utleie av sine hytter etter at de ble lagt ut på INATUR.

 

Osen fjellstyre er oppfordret til å delta på et møte sammen med Namdalseid fjellstyre i regi INATUR for mere informasjon.

 

 

 

VEDTAK:

 

Leder deltar på møtet med INATUR.

 

Fjellstyret jobber videre med saken. Kommer som sak på neste møte.

 

 

 

 

 

Fiske med garn i Sandvatnet:

 

I sandvatnet er det alt for mye fisk. Utfisking skulle ha vært igangsatt for å prøve å minske bestanden, og øke størrelsen på fisken.

 

 

 

VEDTAK:

 

Fjellstyret vedtar som et tiltak til dette at fiske med garn kun skal skje med garn som har en maskestørrelse på maksimum 32 omf.

 

Dette gjelder alle fiskevann, med unntak av Østvatnet.

 

 

 

 

 

Nytt møte planlegges til medio april.

 

 

 

 

 

 

 

Møtet avsluttes 23.00