ÅRSMELDING FOR OSEN FJELLSTYRE 2018.
FJELLSTYRETS MEDLEMMER
Atle Karlsen
Pål Sørgjerd
Ingeborg Eian
Bror Ove Hestmo
Sandra Gausen Kvernland

Regnskapet ble i 2018 ført av Namdalseid regnskap AS, og revidert av Fosen kommunerevisjon IKS.
MØTEVIRKSOMHET
Det er avholdt tre møter i løpet av dette året, og behandlet 20 saker.
BRUK AV STATSALLMENNINGEN – BEITEDYR
Det ble sluppet ca. 800 sau på beite sommeren 2018.
JAKT OG FISKE
Under elgjakta ble det totalt felt 9 av 10 tildelte elger på statsallmenningen. Det vil si 90% avskytning.
Nytt for dette året er at fjellstyret benyttet anledningen til å selge periodekort på elg.
Dette ble gjort for å felle resterende kvote etter ordinær jakt av våre gjestejegere.
Dette fungerte svært godt ,det ble felt 2 stk. elger under denne jakten.
Småviltjakta, Takseringen viste at bestanden av ryper var omtrent doblet i forhold til siste år.
Forholdsvis lav kyllingproduksjon med 2,4 kyllinger pr .rypepar.
Det ble solgt jaktkort for småvilt frem til jul på Bjørnør sør.
Ut fra rapporter fra jegere og andre brukere valgte fjellstyret å avslutte jakten på Bjørnør nord sist på oktober.
Orrhøne og røy ble vedtatt fredet som før.
Det ble rapportert inn følgende felt småvilt.
1 stk. tiur.
8 stk. orrhaner.
1 stk. hare.
1 stk. jerpe.
4 stk. fjellryper.
70 stk. liryper.
Dette mener vi er et fornuftig uttak i forhold til bestanden av småvilt.
Predatorjakt.
Det ble i 2018 innlevert og utbetalt følgende i fellingsvederlag.
13 stk. rødrev 3900 kr.
3 stk. mår 900 kr.
1 stk. kråke 50 kr.
2 stk. ravn 100 kr.
Fjellstyret ser nye predatorjegere kommer til ,dette er en positiv utvikling.
Ansvaret for driften av fellingsvederlagkassen er nå overført til Osen utmarksråd.
INNTEKTER ved salg av:
Elgjakt 77 253 kr
Fiskekort 12 300 kr
Jaktkort 19 010 kr
Hytte/Båtutleie 118 008 kr
Bompenger 6 355 kr
Totalsum 232 926 kr
DRIFT AV FJELLSTYRET
Gjennom året har det vært ordinær drift med vedlikehold av hytter, vedhogst og annen opprustning.
Fjellstyret har i løpet av 2018 planlagt en tilrettelegging for bevegelseshemmede på rasteplass ved Sandvatnet.
Det er satt opp en gapahuk,handicapvennlig toalett og fiskekai ved vannet.Rullestolvei er bygd fra eksisterende vei og ned til kaien ved vannet.Det som mangler der oppe er å få platting mellom alle fasiliteter slik at alt blir tilgjengelig med rullestol.Parkeringsplassen er utvidet for å dekke behovet for bevegelseshemmede.Dette prosjektet er kommet langt i prosessen ,er beregnet ferdigstilt i løpet av sommeren 2019.
Det ble byttet vinduer på olvasshytten ,tak på østvassgården ,tak på østvasshytten ,tak på naust i Elgsjøen ,tak på naust i Sandvatnet .
Det ble også byttet ut en god del gamle møbler på flere hytter.
Det ble utført diverse beising,rydding og vasking på hytter og naust.
Det er behov for videre oppfølging på hytter,naust og andre eiendeler.
Samarbeidet med inatur for å formidle salg av jakt/ fiske og utleie av hytter/ båter for fjellstyret fungerer meget bra. Denne ordningen har økt bruken av våre hytter veldig mye , ca tredobbelt så mye bruk i forhold til tidligere .Dette er en svært positiv utvikling for fjellstyret , dette medfører selvfølgelig en del mere arbeid og slitasje men totalt sett er det positivt.
Inatur har forenklet utleie og salg av fjellstyrets tjenester svært mye.
Det ble i 2018 gjort en endring i utleie av båter, der det er hytter inngår nå båtene i hytteleien ,dette gjelder ikke vassdølhytten.
Vi har som før hatt et samarbeid med Namdalseid fjellstyre, der vi har leid jaktoppsyn og elgjaktadministrasjon.


REGNSKAP OG ØKONOMI
Regnskapet er ikke ferdig revidert men legges ut offentlig når dette er ferdig i løpet av kort tid.


Steinsdalen 08.05.2019


__________________________________
Atle Karlsen, leder


FELLINGSVEDERLAG.
Til informasjon så kan du kontakte leder i fjellstyret for dokumentasjon av felt rovvilt for utbetaling av vederlag.
Det var jo lensmannskontoret som hadde denne oppgaven tidligere men de er jo ikke her lenger.
Av fugl skal begge føtter leveres inn.
Av andre skal begge framføtter leveres.
Dette skal egentlig gjøres i løpet av november.
Det er bare å levere fram til jul.
Beklager sein info om dette.Sted: Sneveveien 26
Kl: 19.30
Tilstede: Atle, Pål ,Eirin og Bror Ove.
Møte torsdag 08.03.2018

1/2018 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Godkjent.

2/2018 Signering av møteprotokoll fra sist møte
Godkjent og signert.
3/2018 Endringer i forbindelse med utleie på inatur.
Leder har fått noen henvendelser fra kunder som reagerer på at hyttene er sammenlåst for flere dager på kalenderen for utleie i påsken.
Styret ser på andre alternativer,bestemmer å ikke forandre dette.

Det har forekommet at kunder ikke vil leie hytter da båten som ligger ved hytten er utleid til andre brukere.
Styret bestemmer å endre dette slik at båtene følger hyttene ved utleie.
Prisen økes med 50 kr pr døgn på hyttene som følge av dette.

Dette gjelder ikke vassdølhytten.

4/2018 Kommentarer til ny driftsplan.
Det skal skrives ny driftsplan for Osen utmarksråd.
Utmarkskontakten for Bjørnør statsallmenning skal fremme forslag om å få åpnet for å jakte elg fra 25.september til 23. Desember.
Dette for å øke fellingsprosenten på allmenningen og det skal ikke være til hinder for andre brukere.
Antall elg som felles vil styret ikke forandre.

5/2018 Budsjett 2018.
Budsjettet for Osen fjellstyre for 2018 ble sendt til styret,ingen kommentarer til dette.

6/2018 Årsmelding 2017.
Årsmeldingen for 2017 ble sendt til styret,ingen kommentarer til denne.

7/2018 Taksering av lirype i 2018.
Rutene som fjellstyret bruker for taksering er for korte til å få riktig resultat av takseringen.
Sandra ordner dette i samarbeide med rådgiver på NINA.
8/2018 vips.

Styret bestemmer å ta i bruk vips som en tilleggsløsning for betaling av veiavgift for
Sandvassveien.

9/2018 Rasteplass ved Sandvatnet

Styret vil ta en befaring på denne for å se på løsninger for bygging av gapahuk og platting
på plassen.
10/2018 innkommende saker.
Leder drar på samling for fjellstyrene på Steinkjer 15.03.
Styret bestemmer at biltilhengeren som hører fjellstyret til skal legges ut for salg.
Dab radioer som kan kobles til solcelleannlegget skal kjøpes inn til hyttene.
Se etter ny scooterslede for transport av utstyr for fjellstyret.

Møtereferat 05.07.2018

Sted: Sneveveien 26
Kl: 19.30
Tilstede: Atle, Pål og Eirin.
Møte torsdag 05.07.2018

11/2018 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Godkjent.

12/2018 Signering av møteprotokoll fra sist møte
Godkjent og signert.
13/2018 Elgjakt.

Fjellstyret vil søke utmarksrådet om omtrent samme antall dyr tildelt på neste
driftsplanperiode.
Etter ønske fra Bjørnør sør jaktlag flyttes en elg over slik at det blir 5 stk. elger på
bjørnør sør og 5 stk på Bjørnør nord.


14/2018 Rasteplass Sandvatnet.
Fjellstyret er godt i gang med planlegging av denne, har fått en del tilbud på
gapahuk og utedo.
Vi vil benytte tilbud fra Fosen vekst på dette.
Leder bestiller materialer til rullestolveier.
Får kjørt på litt grus på veien der det er behov for dette.

15/2018 Demning Sandvatnet
Vi har sett på demningen å vet det er behov for tetting av denne.
Vi ønsker å få denne reparert.

16/2018 Priser
Vi bestemmer å ha eksisterende priser ut året.
Ser på dette på møte før jul.

17/2018 Vedlikehold
Det er behov for noe beising av hytter og naust.
Leder bestiller beis og får dette utført.
Naustet ved Sandvatnet bør det byttes tak på. Dette bør forsterkes
for å tale blastningen som snøen gir.

Eventuelt
Leder har mottatt en klage på endringen vi bestemte oss for med at vi ikke vil leie
ut båter seperat men at disse følger med hytten ved leie.
Dette ser vi ikke noen grunn til å endre på
Møtereferat 25.10.2018Sted: Sneveveien 26
Kl: 19.30
Tilstede: Atle, Pål og Eirin.
Møte torsdag 25.10.2018

18/2018 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Godkjent.

19/2018 Signering av møteprotokoll fra sist møte
Godkjent og signert.
20/2018 småviltjakt.

FJellstyret vedtar å stoppe kortsalget på småvilt for sesongen på Bjørnør nord jaktfelt.
Bjørnør sør jaktfelt vil være åpent for småviltjakt frem til jul.

Fjellstyret vil med dette begrense uttaket av småvilt,når det gjelder smårovvilt kan dette
Jaktes på.Eventuelt
Fjellstyret vil flytte bommen som begrenser tilgangen til Sandvasseteren.
Denne settes opp mellom seteren og rasteplassen ved Sandvatnet.

Det gjøres tiltak for å begrense parkering ved rasteplassen da denne er beregnet for
Av/på stigning og parkering for bevegelseshemmede.

Vi ser at det sannsynligvis blir elg som ikke vil bli felt av jegerne på Bjørnør sør.
På disse dyrene vil vi legge ut dagskort for jakt på elg om de ikke blir felt under ordinær
Jakt.
Dette vil bli formidlet av inatur.

Mange fjellstyrer og statsskog benytter seg av denne løsningen og gir gode
tilbakemeldinger.

Verktøygodtgjørelse skal gis ved bruk av eget verktøy i fjellstyrets tjeneste.
Taket på Olvasshytten byttes i vinter da det er lekkasje på dette.
Det skal byttes kjøleskap på hyttene som er utstyrt med dette.

Skiftet tak på Østvassgården

Taket begynte å bli dårlig, så det ble beslutter å skifte tak på huset. Fikk transportert materialer med snøskuter. Med god hjelp ble taket skiftet relativt raskt.

Skiftet vindu på Olvasshytta 

Tidens tann har gjort det nødvendig å få skiftet noen vinduer på hytta. Fint transportvær og føre gjorde det hensiksmessig å få utført dette nå i år.


Vedarbeid etc.