Osen fjellstyre 


Fjellstyrene skal forvalte rettighetene og herlighetene i statsallmenningene, og rammene for fjellstyrets virksomhet er satt i Fjelloven § 3. Fjellstyrets primæroppgaver er å administrere bruksrettene (hovedsakelig seter, beite, jakt og fiske) de bruksberettigede imellom, ivareta de bruksberettigedes interesser i allmenningene og sørge for at statsallmenningene blir brukt på en best mulig måte for allmenningsbygda. Forvaltningen skal skje på en måte som tar hensyn til naturvern- og friluftsinteressene, og som fremmer næringslivet i bygda. Statskog forvalter grunneierrettighetene i statsallmenningene.

Osen fjellstyre har ansvar for forvaltning av Bjørnør Statsallmenning regulert gjennom Fjelloven av 1975 og statsallmenningsloven av 1992.

Utleie og salg formidles på  inatur.no sine nettsider.

Du finner oss også på facebook.

https://www.facebook.com/osenfjellstyre/?ref=bookmarks


MØTEREFERAT OSEN FJELLSTYRE:

Sted: Atle Karlsen
Tid: kl 19.30.
Dato: Torsdag 07.03.2019

Styret stiller med Pål,Bror Ove og Atle.Fra Ojff Jørn.

Forfall Sandra,Ingeborg,Susan og Eirin.


1/2019 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
Ok

2/2019 Signering av møteprotokoll fra siste møte.
Ok.

3/2019 Ny driftsplan for hjortevilt.

Fjellstyret ser ikke noe behov for økning i tildeling av elg på allmenningen.Vi mener
bestanden av elg ikke er økende.
Vi ser ikke behov for å delta i beiteundersøkelsen
som er foreslått av utmarksrådet.Vi har ikke beiteskader på utmark.
Vi ser at elgbestanden øker i boligområder og på innmark.Det vil ta tid å endre på
dette bildet.
Vi mener det må prioriteres å felle slike dyr under ordinær jakt.
Vi registrerer også at det er mere skader på elg,dette skyldes etter vår mening løse
hunder.
Vi vil også forsøk å fa en bedre kvalitet på elgstamme.
Når det gjelder hjort mener vi man bør spare store bukker.Mange koller beiter på
Innmark. Kalven ligger ofte gjemt i nærheten så det bør vises aktsomhet ved jakt på
Koller.


4/2019 Priser på fjellstyrets salg og utleie.
På fiskekortene vil vi justere prisene nedover.
Dette pga. lite fiske ,det er stort behov for fiske i de fleste vannene i allmenningen.
Dagskort kr 25,ukeskort kr 100 og sesongkort kr 200.

På jaktkort vil vi øke prisene med 3 % .

På hyttene øker vi prisen på vassdølhytta opp til 550 kr.100 kr økning.
De andre hyttene får en økning på 50 kr pr. døgn.

5/2019 .Samarbeid mellom fjellstyrene i nordre Trøndelag.
Leder drar på neste samling.

6/2019 Årsmelding for 2018.
Denne ble gått igjennom,er ikke ferdig pga.manglende opplysninger fra regnskapet.

7/2019 Taksering av hønsefugl 2019.
Vi vil ha taksering i 2019.Det er behov for å forlenge rutene for taksering så vi jobber
med dette.

8/2019 Skogstue ved arnfinntjønna , eventuelt kjøp av denne.
Det er stor interesse for bevaring av denne.Fjellstyret mener den har stor historisk
verdi.
Vi vil ha kyndige fagfolk til å se på denne for å fastslå hvilke muligheter og
kostnader det er for å berge denne før vi eventuelt vurderer å legge inn
bud på skogstu.

9/2018 Framdrift handicapvennlig fiskeplass ved Sandvatnet.
Inviterer ojff til denne saken.
Vi planlegger og informerer om videre framdrift på denne.
Vi vil prøve å få til åpning der til Ojff skal arrangere fiskesommer.
Planlegger forskjellige aktiviteter til åpningen.

10/2018 Innkommende saker.
Ojff søkte om å utøve opplæringsjakt på rev i allmenningen,dette ble innvilget.

Fjellstyret vil overdra oppgaven med skuddpremieordningen .
Dette passer bedre i utmarksrådet mener vi.


Atle Karlsen/sign


SMÅVILTJAKTEN 2018.


salg av jaktkort 2018
Nytt for året er at det legges ut gratis dagskort for jegere som har tatt jegerprøven i 2018.

Jaktkort for småvilt er lagt ut på https://www.inatur.no/
For statsalmenningen i Osen gjelder følgende begrensninger for småviltjakta 2018.

Jaktsesong: Fra 15.09 – 31.10.18 for rype og skogsfugl/storfugl. (Fjellstyret vil evaluere jakta i slutten av oktober om eventuelt forlengelse av jakta). Resten av de jaktbare artene følger jakttidsramma.
BAG LIMIT
2 stk. ryper pr. dag pr. jeger. (Max uttak av 10 ryper i perioden 15.09 – 31.10.18).
1 stk. skogsfugl pr. dag pr jeger.
Røya og orrhøna er totalfredet.

Husk rapportering av fellingsresultat på https://www.inatur.no/

Hytter:

Båthus ved Olvatnet:

Hytte ved Vassdølin


Hytte ved Elgsjøen