Osen fjellstyre 


Fjellstyrene skal forvalte rettighetene og herlighetene i statsallmenningene, og rammene for fjellstyrets virksomhet er satt i Fjelloven § 3. Fjellstyrets primæroppgaver er å administrere bruksrettene (hovedsakelig seter, beite, jakt og fiske) de bruksberettigede imellom, ivareta de bruksberettigedes interesser i allmenningene og sørge for at statsallmenningene blir brukt på en best mulig måte for allmenningsbygda. Forvaltningen skal skje på en måte som tar hensyn til naturvern- og friluftsinteressene, og som fremmer næringslivet i bygda. Statskog forvalter grunneierrettighetene i statsallmenningene.

Osen fjellstyre har ansvar for forvaltning av Bjørnør Statsallmenning regulert gjennom Fjelloven av 1975 og statsallmenningsloven av 1992.

Utleie og salg formidles på  inatur.no sine nettsider.

Du finner oss også på facebook.

https://www.facebook.com/osenfjellstyre/?ref=bookmarks


Hytter:

Båthus ved Olvatnet:

Hytte ved Vassdølin


Hytte ved Elgsjøen