Osen fjellstyre 


Fjellstyrene skal forvalte rettighetene og herlighetene i statsallmenningene, og rammene for fjellstyrets virksomhet er satt i Fjelloven § 3. Fjellstyrets primæroppgaver er å administrere bruksrettene (hovedsakelig seter, beite, jakt og fiske) de bruksberettigede imellom, ivareta de bruksberettigedes interesser i allmenningene og sørge for at statsallmenningene blir brukt på en best mulig måte for allmenningsbygda. Forvaltningen skal skje på en måte som tar hensyn til naturvern- og friluftsinteressene, og som fremmer næringslivet i bygda. Statskog forvalter grunneierrettighetene i statsallmenningene.

Osen fjellstyre har ansvar for forvaltning av Bjørnør Statsallmenning regulert gjennom Fjelloven av 1975 og statsallmenningsloven av 1992.

Utleie og salg formidles på  inatur.no sine nettsider.

Du finner oss også på facebook.

https://www.facebook.com/osenfjellstyre/?ref=bookmarks


MØTEREFERAT OSEN FJELLSTYRE:

Sted: Atle Karlsen
Tid: kl 19.30.
Dato: Torsdag 11.07.2019

Styret stiller med Pål,Bror Ove,Sandra og Atle.

Forfall. Eirin.


11/2019 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
Ok

12/2019 Signering av møteprotokoll fra siste møte.
Ok.

13/2019 Samarbeid fjellstyrene nordre Trøndelag.

Osen fjellstyre velger å ikke melde seg inn i dette.
Vi anser ikke dette som fordel for et lite fjellstyre som vi er,vi er allerede medlem i
norges fjellstyresamband og nord trøndelag fjellstyresamband .Dette nyter vi godt
av med de storkundefordeler som er ordnet der og som er gunstige for Osen
fjellstyre.Vi får også bistand derfra i andre spørsmål.

14/2019 Vedlikehold.
Vi undersøker mulighetene med å få kjøpe grus fra det mobile knusverket som er i
drift like ved sandvassveien.
Satser på en større oppgradering av veien til våren 2020.
Ingen andre større behov på nåværende tidspunkt.

15/2019 .Nytt økonomireglement.

Dette er oppdatert med litt forandringer på satser og diverse annet som er
bestemt av fjellstyret.

16/2019 Årsmelding for 2018.
Denne ble gått igjennom på forrige møte og er oppdatert med tall fra regnskapet.

17/2019 Taksering av hønsefugl 2019.
Vi jobber med saken ,har mannskap og organisering av denne i orden.


18/2019 Skogstue ved arnfinntjønna , eventuelt kjøp av denne.
Fjellstyret bestemmer at vi legger bort denne saken.
Vi har nok bygningsmasse fra før som skal vedlikeholdes.
Dette er en for krevende oppgave for Osen fjellstyre.

19/2019 Framdrift/åpning handicapvennlig fiskeplass ved Sandvatnet.
Da er fiskeplassen så godt som ferdig,offisiell åpning er planlagt 10.August.
Ojff har gitt en trelavo som bidrag ,denne er nok på plass i løpet av August.
Vi fordeler oppgaver for å få til en flott dag der oppe med samkiøring av fiskesommer
og åpningsfest.
20/2019 Storviltjakta 2019.
Det er tildelt 41 stk elg for driftsplanperioden fra Osen utmarksråd ,fri avskytning av
hjort inntil totalkvote for kommunen er full.
Felt hjort faktureres etter gjeldende prisliste.
Det tildeles fra fjellstyret totalt 10 stk elg i 2019,2 stk voksne okser og 8 stk ungdyr
etter driftsplanens fordelingsoppsett.

Vi vil få til en ordning med egenveiing av felt hjortevilt ,vi ser det ikke som
nødvendig å sende oppsynsmann på slike oppdrag.
Vi ønsker å få oppsyn ut på mere synlige oppdrag i felt.

21/2019 Innkommende saker.
Det er observert en del bruk av fjellstyrets båter uten at disse ikke er booket på
Inatur.Vi oppfordrer alle som bruker disse til å betale for bruken,ulovlig bruk vil
bli rapportert og fulgt opp videre.
Det er også en del brudd på bestemmelser om maskevidde på garn i våre fjellvann.
Bruk av for store masker på garnene sorterer ut bare den store fisken og fører til at det
blir vann med en for stor bestand av små fisk.Dette er ikke ønskelig.
Vi oppforder også alle til å betale bomavgift ved bruk av sandvassveien,dette bidrar
til en liten del vedlikeholdet av veien.


Atle Karlsen/sign


MØTEREFERAT OSEN FJELLSTYRE:

Sted: Atle Karlsen
Tid: kl 19.30.
Dato: Torsdag 07.03.2019

Styret stiller med Pål,Bror Ove og Atle.Fra Ojff Jørn.

Forfall Sandra,Ingeborg,Susan og Eirin.


1/2019 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
Ok

2/2019 Signering av møteprotokoll fra siste møte.
Ok.

3/2019 Ny driftsplan for hjortevilt.

Fjellstyret ser ikke noe behov for økning i tildeling av elg på allmenningen.Vi mener
bestanden av elg ikke er økende.
Vi ser ikke behov for å delta i beiteundersøkelsen
som er foreslått av utmarksrådet.Vi har ikke beiteskader på utmark.
Vi ser at elgbestanden øker i boligområder og på innmark.Det vil ta tid å endre på
dette bildet.
Vi mener det må prioriteres å felle slike dyr under ordinær jakt.
Vi registrerer også at det er mere skader på elg,dette skyldes etter vår mening løse
hunder.
Vi vil også forsøk å fa en bedre kvalitet på elgstamme.
Når det gjelder hjort mener vi man bør spare store bukker.Mange koller beiter på
Innmark. Kalven ligger ofte gjemt i nærheten så det bør vises aktsomhet ved jakt på
Koller.


4/2019 Priser på fjellstyrets salg og utleie.
På fiskekortene vil vi justere prisene nedover.
Dette pga. lite fiske ,det er stort behov for fiske i de fleste vannene i allmenningen.
Dagskort kr 25,ukeskort kr 100 og sesongkort kr 200.

På jaktkort vil vi øke prisene med 3 % .

På hyttene øker vi prisen på vassdølhytta opp til 550 kr.100 kr økning.
De andre hyttene får en økning på 50 kr pr. døgn.

5/2019 .Samarbeid mellom fjellstyrene i nordre Trøndelag.
Leder drar på neste samling.

6/2019 Årsmelding for 2018.
Denne ble gått igjennom,er ikke ferdig pga.manglende opplysninger fra regnskapet.

7/2019 Taksering av hønsefugl 2019.
Vi vil ha taksering i 2019.Det er behov for å forlenge rutene for taksering så vi jobber
med dette.

8/2019 Skogstue ved arnfinntjønna , eventuelt kjøp av denne.
Det er stor interesse for bevaring av denne.Fjellstyret mener den har stor historisk
verdi.
Vi vil ha kyndige fagfolk til å se på denne for å fastslå hvilke muligheter og
kostnader det er for å berge denne før vi eventuelt vurderer å legge inn
bud på skogstu.

9/2018 Framdrift handicapvennlig fiskeplass ved Sandvatnet.
Inviterer ojff til denne saken.
Vi planlegger og informerer om videre framdrift på denne.
Vi vil prøve å få til åpning der til Ojff skal arrangere fiskesommer.
Planlegger forskjellige aktiviteter til åpningen.

10/2018 Innkommende saker.
Ojff søkte om å utøve opplæringsjakt på rev i allmenningen,dette ble innvilget.

Fjellstyret vil overdra oppgaven med skuddpremieordningen .
Dette passer bedre i utmarksrådet mener vi.


Atle Karlsen/sign


SMÅVILTJAKTEN 2018.


salg av jaktkort 2018
Nytt for året er at det legges ut gratis dagskort for jegere som har tatt jegerprøven i 2018.

Jaktkort for småvilt er lagt ut på https://www.inatur.no/
For statsalmenningen i Osen gjelder følgende begrensninger for småviltjakta 2018.

Jaktsesong: Fra 15.09 – 31.10.18 for rype og skogsfugl/storfugl. (Fjellstyret vil evaluere jakta i slutten av oktober om eventuelt forlengelse av jakta). Resten av de jaktbare artene følger jakttidsramma.
BAG LIMIT
2 stk. ryper pr. dag pr. jeger. (Max uttak av 10 ryper i perioden 15.09 – 31.10.18).
1 stk. skogsfugl pr. dag pr jeger.
Røya og orrhøna er totalfredet.

Husk rapportering av fellingsresultat på https://www.inatur.no/

Hytter:

Vindusbytte på olvasshytta.inne.

Båthus ved Olvatnet:

Hytte ved Vassdølin

elgsjøen.

Hytte ved Elgsjøen

 Østvassgården.
Østvasshytta